Općeniti propisi

 1. Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)
 2. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
 3. Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13)
 4. Zakon o hrani (NN 81/13)
 5. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)
 6. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04)
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 79/07, 79/07, 38/09, 127/10)
 8. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08, 118/12)
 9. Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 78/12, 56/13)
 10. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13)
 11. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
 12. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Propisi iz područja normizacije i mjeriteljstva

 1. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
 2. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
 3. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15)
 4. Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)
 5. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
 6. Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (NN 83/98, 126/00 i 01/02 – pročišćeni tekst)
 7. Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjer. laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje ….. (NN 106/04)
 8. Izmjena i dopuna popisa akreditiranih ispitnih laboratorija….. (NN 06/05)

Propisi iz područja buke okoliša

 1. Zakon o zaštiti od buke_interni dokument (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
 2. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
 3. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
 4. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
 5. Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
 6. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09)
 7. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

 

Propisi iz područja zaštite od požara

 1. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 2. Zakon o vatrogastvu_interni dokument (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
 3. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima_interni dokument (NN 108/95, 56/10)
 4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 5. Zakon o gradnji (NN 153/13)
 6. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
 7. Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
 8. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije_ interni dokument (NN 35/94, 110/05, 28/10)
 9. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN  44/12)
 10. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94)
 11. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94)
 12. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 13. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)
 14. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
 15. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 16. Pravilnik o vatrogasnim aparatima_interni dokument (NN 101/11, 74/13)
 17. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima nadležno tijelo za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
 18. Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 19. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara_interni dokument (NN 118/11, 141/11)
 20. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara (NN 119/11)
 21. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
 22. Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara (NN 141/11)
 23. Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)
 24. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)
 25. Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11)
 26. Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara (NN 35/12)
 27. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
 28. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, isp. 61/12)
 29. Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN 56/12)
 30. Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe ministarstva obrane i ministarstva pravosuđa (NN, br. 74/12)

 

Propisi zaštite okoliša, energetskog certificiranja zgrada i energetske učinkovitosti

 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 2. Zakon o zaštiti okoliša_interni dokument (NN 80/13, 78/15)
 3. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
 4. Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 55/12, 101/13)
 6. Zakon o zaštiti zraka_interni dokument (NN 130/11, 47/14)
 7. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 
 1. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi_interni dokument (NN 73/15, 133/15), PRILOZIPrilog izmjene
 2. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
 3. Pravilnik o gospodarenju otpadom_interni dokument (NN 23/14, 51/14), PRILOZI
 4. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14)
 5. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)
 6. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 7. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 8. Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji (NN 77/12)
 9. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11)
 10. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11)
 11. Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavaljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)
 12. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08)
 13. Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (NN 79/06)
 14. Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)
 15. Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 07/97)

 

Propisi iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

 1. ZZR – Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
 2. ZMO – Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 115/18)
 3. ZLPB – Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 107/07)
 5. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 6. Zakon o Inspektoratu rada (NN 19/14)
Pravilnici (kronološkim slijedom od novijih prema starijima)
 1. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
 2. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16)
 3. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima_interni dokument (NN32/15, 97/15)
 5. Pravilnik o sigurnosnim znakovima_interni dokument (NN 91/15, 102/15, 61/16)
 6. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18)
 7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 109/19)
 8. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenog pregleda noćnih radnika (NN 32/15)
 9. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)
 10. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 50/19)
 11. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19)
 12. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)
 13. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti_interni dokument (NN 75/14, 154/14, 79/15, 39/20)
 14. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
 15. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
 16. Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 01/11)
 17. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 7/10)
 18. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)
 19. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima_interni dokument (NN 13/09, 75/13)
 20. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)
 21. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08)
 22. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)
 23. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
 24. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom_interni dokument (NN 39/06, 106/07)
 25. Pravilnik OZS – Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
 26. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)
 27. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
 28. Pravilnik U – Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
 29. Pravilnik Š – Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu(NN 10/86)
 30. Pravilnik PUR – Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada(NN 05/84)
  Propisi zaštite na radu za određene specifične djelatnosti i drugi propisi u svezi sa zaštitom na radu:
 1. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom_interni dokument (NN 39/06, 106/07)
 2. Pravilnik o tehničkim normativima za ljevaoničku industriju (NN 14/79)
 3. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi (NN 34/68)
  Stavljanje na tržište strojeva, uređaja i opreme:
 1. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)
 2. Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/19)
 3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11, 80/13)
 4. Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
 5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 6. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)
 7. Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09)
 8. Popis hrvatskih norma u području sigurnosti dizala (NN 141/09, 22/13)
 9. Popis hrvatskih norma u području plinskih uređaja (NN 141/09)
 10. Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva (NN 122/14)
 11. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)